Integritetspolicy

Sekretesspolicy

1. Dataskydd i korthetAllmän information

Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration nedanför denna text.

Datainsamling på denna webbplats
Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet "Anmärkning om det ansvariga organet" i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in ​​din data?

Å ena sidan samlas dina data in när du kommunicerar dem till oss. Detta kan vara z. B. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra data samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisningen). Denna data samlas in automatiskt så snart du går in på den här webbplatsen.

Vad använder vi din data till?

En del av data samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls korrekt. Annan data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående din data?

Du har rätt att kostnadsfritt när som helst få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan kontakta oss när som helst angående denna eller andra frågor om dataskydd.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker den här webbplatsen kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.

Du kan hitta detaljerad information om dessa analysprogram i följande dataskyddsdeklaration.

2. hosting

Vi är värd för innehållet på vår webbplats hos följande leverantör:

Shopify

Leverantör är Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (hädanefter " Shopify ").

Shopify ett verktyg för att skapa och vara värd för webbplatser. När du besöker vår webbplats samlar Shopify in din IP-adress och information om enheten och webbläsaren du använder. Shopify analyserar även besökssiffror, besökskällor och kundbeteende och skapar användarstatistik. När du gör ett köp på vår webbplats, samlar Shopify också in ditt namn, e-postadress, leverans- och faktureringsadresser, betalningsinformation och annan information relaterad till köpet (t.ex. telefonnummer, försäljningsbelopp) etc.). Shopify lagrar cookies i din webbläsare för analys.

Se Shopifys sekretesspolicy för detaljer:  https ://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Shopify används på grundval av artikel 6 (1) lit f GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att vår webbplats visas så tillförlitligt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a DSGVO och § 25 para B. enhetsfingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

3. Allmän information och obligatorisk information Sekretesspolicy

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor . Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Ansvarigt organ för databehandling på denna webbplats är:

Montageprofis24.com
Daniel Helmut Pinger
Daniel Helmut Pinger, Drususstr. 1, 53111 Bonn, Tyskland

Telefon: +49 228 76383680 E-post: info@montageprofis24.com

Ansvarig instans är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra är ansvarig för ändamålen och medlen för behandling av person data (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringstid

Om inte en specifik lagringsperiod har specificerats i denna dataskyddsförklaring kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med data behandlingen inte längre gäller. Om du hävdar en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas såvida vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); i det senare fallet kommer raderingen att ske när dessa skäl har upphört att existera.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6 punkt 1 lit a GDPR eller Artikel 9.2 (a) GDPR, om särskilda datakategorier behandlas i enlighet med artikel 9.1 GDPR. Vid uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredjeländer baseras även databehandling på artikel 49.1 (a) GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller tillgång till information på din slutenhet (t.ex. via enhetsfingeravtryck), baseras även databehandling på § 25 (1) TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra avtalet eller för att utföra åtgärder före avtal, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR. Vidare behandlar vi dina uppgifter om de är skyldiga att uppfylla en rättslig skyldighet på grundval av artikel 6 (1) (c) GDPR. Databehandling kan också ske utifrån vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR. Följande stycken i denna dataskyddsdeklaration ger information om de relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (Art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN ÄR BASERAD PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR RÄTT ATT INvända MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER NÄR SOM HELST AV SKÄL SOM HAR UPPSTÅTT FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN ALLA TJÄNSTER BASERADE PÅ DESSA BESTÄMMELSER

PROFILERING. DEN RESPEKTIVA RÄTTSLIGA GRUNDEN SOM EN BEHANDLING BASAS PÅ FINNS I DENNA DATASEkretesspolicy. OM DU MOTKOMMER, KOMMER VI INTE LÄNGRE BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN BEVISA OMFATTANDE SKÄL FÖR BEHANDLING SOM ÅSTIGER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHET INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL/pGD 21 (1)>OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTANNONSERING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INSTÄMLA MOT BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ANGÅENDE DU ATT KOMMA MED I SYFTE MED SÅDAN ANNONS; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING SOM RELATERAR TILL SÅDAN DIREKTANNONS. OM DU MOTKOMMER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR DIREKTA REKLAMISKA SYFTEN (INvändning ENLIGT ART. 21 (2) GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot GDPR har de som berörs rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort eller arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga möjligheter.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter, som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal, i själv eller till en för att överlämnas till tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

Information, radering och korrigering

Du har rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och, om tillämpligt, en rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. Du kan kontakta oss när som helst angående denna och andra frågor om ämnet personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan kontakta oss när som helst för detta. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under undersökningens varaktighet har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
Om behandlingen av dina personuppgifter skett/skeder olagligt kan du begära begränsningen istället för radering kräver databehandling.

Om vi ​​inte längre behöver dina personuppgifter men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk har du rätt , att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för radering.
Om du har gjort en invändning i enlighet med artikel 21 paragraf 1 GDPR måste dina och våra intressen vara uppvägd vilja. Så länge det inte är klart vems intressen som råder, har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom lagringen - endast användas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller av skäl som är viktiga i allmänhetens intresse för Europeiska unionen eller en medlemsstat.

4. Datainsamling på denna webbplatsCookies

Vår webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och skadar inte din slutenhet. De lagras på din slutenhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem själv eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din slutenhet när du går in på vår webbplats (tredje- partycookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för att behandla betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller visa reklam.

Cookies som används för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller är skyldiga att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) (nödvändiga cookies) lagras på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR, om inte annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av nödvändiga cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik begärdes, sker behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO och § 25 Para. 1 TTDSG); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, acceptans av Uteslut cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren är stängd. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig om detta separat i denna dataskyddsförklaring och, vid behov, be om ditt samtycke .

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna du angav där, att användas för att behandla förfrågan och lagras av oss vid följdfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av Art-kontrakt eller är nödvändiga för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av

effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Punkt 1 lit a GDPR) om detta begärdes; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring utelämnas (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax, inkluderar din begäran alla personuppgifter som härrör från den (namn, begäran ) lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din begäran. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av Art-kontrakt eller är nödvändiga för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta efterfrågades; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring gäller inte längre (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagliga lagringsperioder - förblir opåverkade.

Källa:

https://www.e-recht24.de